DNVGL.com

การฝึกอบรม MIR

Healthcare training

การฝึกอบรม MIR คือวิธีการของระบบการบริหารงานตามความเสี่ยงที่ถูกออกแบบเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมของโรงพยาบาลเพื่อลดการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ​​​​

DNV GL เริ่มดำเนินการรับรองระบบแบบใหม่ที่ส่งเสริมการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยกระบวนการตรวจประเมินแบบนวัตกรรมที่เรียกว่าการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Managing Infection Risk: MIR)  การฝึกอบรมนี้อธิบายวิธีการที่องค์กรที่ดูแลสุขภาพสามารถสร้างระบบที่ประสบความสำเร็จในการลดความเสี่ยง 

นี่คือวิธีการของระบบการบริหารงานตามความเสี่ยงที่ถูกออกแบบเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมของโรงพยาบาลเพื่อลดการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ​​​​ การฝึกอบรมนี้จะรวมถึงภาพรวมของมาตรฐานฉบับนี้, พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนด นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังสามารถเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้กับการประเมิน และความสามารถที่จะเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ DNV GL 

ใครควรเข้าอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการจะมุ่งไปยังทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญการป้องกันการติดเชื้อ, หัวหน้าพยาบาล / แพทย์, ผู้จัดการความเสี่ยง, ผู้จัดการโรงพยาบาล, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต, ผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย, นักจุลชีววิทยา / นักระบาดวิทยาและผู้จัดการด้านคุณภาพ / การรับรองมาตรฐาน​

จุดเด่นของหลักสูตร:

แต่ละองค์ประกอบจาก 18 องค์ประกอบของมาตรฐานฉบับนี้จะถูกนำเสนอพร้อมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเพื่อการเป็นไปตามข้อกำหนด  พร้อมกับภาพรวมของเนื้อหา ผู้เข้าอบรมจะได้ทำชุดแบบฝึกหัดที่มีการสื่อสารระหว่างกัน (interactive exercises) เพื่อช่วยท่านและองค์กรของท่านให้เข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการตรวจประเมินความเสี่ยงในเชิงรุกแบบ MIR และวิธีการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

*จะปิดการลงทะเบียนหลักสูตร 3 สัปดาห์ก่อนวันที่เริ่มต้นหลักสูตร

บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือจัดตารางเวลาใหม่ (reschedule) สำหรับหลักสูตรใดก็ตามเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ​

บริษัทจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อแจ้งผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง ​

สำหรับผู้เข้าอบรมในประเทศ ค่าอบรมต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย 

ค่าอบรมทั้งหมดจะรวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน เครื่องดื่มและของว่าง​

ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับใบรับรอง

DNV GL เริ่มดำเนินการรับรองระบบแบบใหม่ที่ส่งเสริมการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลด้วยกระบวนการตรวจประเมินแบบนวัตกรรมที่เรียกว่าการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Managing Infection Risk: MIR)  การฝึกอบรมนี้อธิบายวิธีการที่องค์กรที่ดูแลสุขภาพสามารถสร้างระบบที่ประสบความสำเร็จในการลดความเสี่ยง 

นี่คือวิธีการของระบบการบริหารงานตามความเสี่ยงที่ถูกออกแบบเพื่อปรับปรุงวัฒนธรรมของโรงพยาบาลเพื่อลดการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและต้นทุนที่เกี่ยวข้อง ​​​​ การฝึกอบรมนี้จะรวมถึงภาพรวมของมาตรฐานฉบับนี้, พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนด นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมยังสามารถเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้กับการประเมิน และความสามารถที่จะเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ DNV GL 

ใครควรเข้าอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการจะมุ่งไปยังทีมสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary team) ซึ่งรวมถึงผู้เชี่ยวชาญการป้องกันการติดเชื้อ, หัวหน้าพยาบาล / แพทย์, ผู้จัดการความเสี่ยง, ผู้จัดการโรงพยาบาล, เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชีวิต, ผู้จัดการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วย, นักจุลชีววิทยา / นักระบาดวิทยาและผู้จัดการด้านคุณภาพ / การรับรองมาตรฐาน​

จุดเด่นของหลักสูตร:

แต่ละองค์ประกอบจาก 18 องค์ประกอบของมาตรฐานฉบับนี้จะถูกนำเสนอพร้อมตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมเพื่อการเป็นไปตามข้อกำหนด  พร้อมกับภาพรวมของเนื้อหา ผู้เข้าอบรมจะได้ทำชุดแบบฝึกหัดที่มีการสื่อสารระหว่างกัน (interactive exercises) เพื่อช่วยท่านและองค์กรของท่านให้เข้าใจดีขึ้นเกี่ยวกับวิธีการตรวจประเมินความเสี่ยงในเชิงรุกแบบ MIR และวิธีการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไป

*จะปิดการลงทะเบียนหลักสูตร 3 สัปดาห์ก่อนวันที่เริ่มต้นหลักสูตร

บริษัทขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือจัดตารางเวลาใหม่ (reschedule) สำหรับหลักสูตรใดก็ตามเนื่องมาจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ​

บริษัทจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อแจ้งผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลง ​

สำหรับผู้เข้าอบรมในประเทศ ค่าอบรมต้องคิดภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย 

ค่าอบรมทั้งหมดจะรวมค่าเอกสาร, อาหารกลางวัน เครื่องดื่มและของว่าง​

ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับใบรับรอง

หลักสูตร วันที่ สถานที่ ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)​
หลักสูตร
IR Training: Understanding the 18 Elements (2-วัน) เค้าโครงหลักสูตร - MIR Training: 18 Elements
วันที่
การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House)
สถานที่
กรุงเทพ
ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)​
จะแจ้งให้ทราบ
หลักสูตร
MIR Internal Auditor Training (2-วัน) เค้าโครงหลักสูตร - MIR Internal Auditor
วันที่
การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House)
สถานที่
กรุงเทพ
ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)​
จะแจ้งให้ทราบ
หลักสูตร
MIR Implementor Training (2-วัน) เค้าโครงหลักสูตร - MIR Implementor
วันที่
การฝึกอบรมภายในองค์กร (In-House)
สถานที่
กรุงเทพ
ราคา (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)​
จะแจ้งให้ทราบ