DNVGL.com

โครงการ MIR

Managing Infection Risk

Contact us:

Already know what you are looking for?

Request for quote

ช่วยท่านบริหารและลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อจากโรงพยาบาลในเชิงรุก​​​

ทำไมต้องเข้าร่วมโครงการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Managing Infection Risk: MIR) ​

ปัจจุบันนี้ องค์กรที่ดูแลสุขภาพต้องเผชิญกับการเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นเพื่อปรับปรุงคุณภาพในการดูแลผู้ป่วย และจัดให้มีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยและคุ้มค่าที่มีส่วนช่วยการเติบโตและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับความอดทนต่อความเสี่ยงที่ลดลง, การตรวจสอบที่เข้มข้นขึ้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชน และพร้อมความจำเป็นที่ต้องก้าวไปข้างหน้าในเกม สถาบันที่ดูแลสุขภาพหลายแห่งจำเป็นต้องแสดงให้เห็นการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออย่างรอบคอบ และท้ายสุดเพื่อลดการติดเชื้อในโรงพยาบาล (HAI) . เพื่อให้เรื่องนี้ลุล่วง องค์กรต้องใช้วิธีการที่มีโครงสร้างและแข็งแกร่งเพื่อบริหารความท้าทายเหล่านี้, วัดผลการดำเนินงานขององค์กรและบริหารความเปลี่ยนแปลง ​

มาตรฐานโครงการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ (Managing Infection Risk) พัฒนาโดย DNV GL- Business Assurance เพื่อจัดให้มีกรอบที่ทันสมัย, ครอบคลุมและใช้ได้จริง เพื่อช่วยองค์กรปรับปรุงการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โดยใช้โครงสร้างบนพื้นฐานของ 18 องค์ประกอบที่ระบุถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ, การปฏิบัติงานและการบริหารโรงพยาบาลที่ดูแลสุขภาพ มาตรฐานฉบับนี้เข้ากันได้กับองค์การอนามัยโลก (World Health Organisation: WHO), US Centers for Disease Control (CDC) และแนวทางปฏิบัติระดับประเทศอื่นๆ เพื่อทำให้การบูรณาการดีขึ้นและนำไปปฏิบัติสะดวกขึ้น

นอกจากใช้มาตรฐาน MIR เป็นพื้นฐานในการทำกิจกรรมการประเมินแล้ว ยังสามารถใช้มาตรฐานฉบับนี้เพื่ออำนวยความสะดวกในการออกแบบระบบการบริหารงาน, การบ่งชี้อันตราย และการประเมินความเสี่ยง, การบ่งชี้ช่องว่างตลอดจนการฝึกอบรม บริษัทได้พัฒนาเครื่องมือและเนื้อหาในการฝึกอบรมมากมายเพื่อสนับสนุนองค์กรที่ต้องการนำ MIR ไปปฏิบัติและจะยังคงเพิ่มเติมกล่องเครื่องมือนี้ในปีต่อๆ ไป

โครงการ MIR ของเรา

โครงการ MIR จะเกี่ยวข้องกับสามขั้นตอนตามลำดับดังนี้: ​

การจัดตั้งบรรทัดฐาน

ขั้นตอนนี้สร้างความตระหนักถุงวิธีการของ MIR ท่าทกลางพนักงานคนสำคัญ (key staffs) ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ การประเมินจุดเริ่มต้นของเราช่วยให้เข้าใจอย่างรวดเร็วถึงสถานการณ์ปัจจุบันในการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อบนพื้นฐานของความคิดเห็นข้ามส่วนงานของบุคลากรในองค์กรโดยใช้องค์ประกอบของมาตรฐาน MIR เป็นพื้นฐาน นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลการควบคุมดูแลที่เป็นเส้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ HAIs และต้นทุนที่เกี่ยวข้องที่เป็นผลตามมา

พันธมิตร MIR และความร่วมมือในการเรียนรู้

เมื่อจัดตั้งบรรทัดฐานแล้ว และองค์กรปฏิบัติตามความมุ่งมั่นในการนำ MIR ไปปฏิบัติ เป็นการยอมรับว่าเราเป็นพันธมิตร MIR และสามารถเข้าถึงความร่วมมือในการเรียนรู้ พันธมิตร MIR มีโครงการพัฒนาที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการขององค์กร แต่กิจกรรมหลักจะเป็นการมีส่วนร่วมกับความร่วมมือในการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้า (face-to-face) และแบบอิเล็กทรอนิกส์ และมุ่งเน้นความเข้าใจข้อกำหนดของ MIR ตลอดจนเครื่องมือและวิธีการที่ต้องนำระบบตามความเสี่ยงไปปฏิบัติ (risk based system) ทั่วองค์กร ความร่วมมือในการเรียนรู้ยังอำนวยความสะดวกการสร้างเครือข่ายและการเรียนรู้ระหว่างพันธมิตร MIR จนกระทั่งพันธมิตรได้ประโยชน์ร่วมกันจากการควบคุมการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร, ประสบการณ์ และทักษะ กิจกรรมจะเกี่ยวข้องกับการประเมินช่องว่างหนึ่งอย่างหรือมากกว่าจากผู้ประเมิน DNV GL - Business Assurance ตลอดจนสามารถเข้าถึงความร่วมมือในการเรียนรู้ การประเมินช่องว่างเบื้องต้น (initial GAP assessment) จะเป็นการทบทวนเชิงลึกโดยที่องค์ประกอบทั้งหมดจะถูกระบุถึงในรายละเอียดโดยมีมุมมองที่จะบ่งชี้กระบวนการที่หายไปหรือขาดตอนที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อนกลายเป็นศูนย์แห่งความเป็นเลิศ MIR การวิเคราะห์ช่องว่างเพิ่มเติมอาจทำทั้งระบบ หรือมีเป้าหมายที่แต่ละกระบวนการหรือแผนก

ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ MIR

สถานะศูนย์แห่งความเป็นเลิศ (Center of Excellence: CoE) จะได้มาเมื่อแสดงให้เห็นการตรวจสอบและรับรองกับข้อกำหนดของมาตรฐาน MIR การมุ่งเน้นสถานะ CoE ของโรงพยาบาลจะเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องที่มีการตรวจประเมินจากภายนอกทุก 3 ปีโดย Business Assurance

ประโยชน์

โครงการ MIR ทำให้องค์กรปรับปรุงผลการดำเนินงานด้วยการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศที่ได้รับการยอมรับในการบริหารความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ องค์กรที่เข้าสู่โครงการจะได้รับการยอมรับทันทีในฐานะs “พันธมิตร MIR ของ DNV GL” และสามารถเข้าถึงความร่วมมือในการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในฐานะพันธมิตร MIR ของ DNV GL จะช่วยท่าน:

  • ลดแนวโน้มอันตรายสำหรับผู้ป่วย, ผู้เข้าเยี่ยม และเจ้าหน้าที่
  • ปรับปรุงผลการดำเนินงานทางธุรกิจด้วยการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
  • ปรับปรุงผลการดำเนินงาน MIR นอกเหนือจากการข้อกำหนดทางกฎหมายและส่งเสริมการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่มีโครงสร้าง
  • สร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันอย่างมากด้วยการลดและป้องกันความผิดพลาด นำไปสู่ชื่อเสียงที่ดีขึ้นและประหยัดต้นทุนมากขึ้น
  • เพิ่มความมั่นใจและความพึงพอใจในการดูแลผู้ป่วยและคุณภาพ

ข้อกำหนดที่วางไว้ในมาตรฐาน MIR จะเคร่งครัดและครอบคลุมและองค์กรที่มีสถานะ CoE สามารถอ้างได้อย่างภาคภูมิใจว่าเป็นองค์กรที่กำลังนำการต่อสู้กับการติดเชื้อในโรงพยาบาล​​

Contact us:

Already know what you are looking for?

Request for quote

Related services you might find interesting: