DNVGL.com

การรับรองคุณภาพการการดูแลสุขภาพระหว่างประเทศ

Healthcare accreditation

Contact us:

Already know what you are looking for?

Request for quote

สนับสนุนโรงพยาบาลและองค์กรอื่นๆ ที่ดูแลสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน, เพิ่มความปลอดภัยของผู้ป่วย และปรับปรุงความเชื่อมั่นในระบบดูแลสุขภาพของท่าน การรับรองคุณภาพการการดูแลสุขภาพระหว่างประเทศของเรามีประโยชน์ต่อการให้บริการระหว่างประเทศโดยมีความอ่อนไหวต่อกฎหมาย, แนวปฏิบัติ และข้อบังคับในท้องถิ่น​​

โรงพยาบาลไม่ใช่แค่อาคาร แต่เป็นสถานที่ซึ่งบุคคลและครอบครัวแสวงหาคำปรึกษาและการปลอบโยน และปาฏิหารย์เป็นบางครั้ง เหนือสิ่งอื่นใด โรงพยาบาลเป็นสถานที่ที่ความเป็นเลิศคือความคาดหวังขั้นต่ำ และความผิดพลาดสามารถเปลี่ยนชีวิตของท่านอย่างกระทันหัน

การรับรองคุณภาพเป็นเครื่องมือธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่ช่วยให้โรงพยาบาลดำเนินไปตามความคาดหวังและเหนือกว่าความตาดหวังเหล่านี้ ข้อกำหนดในการรับรองระบบจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ ไม่ว่าจะบังคับใช้ด้วยกฎหมาย หรือประยุกต์ใช้ด้วยความสมัครใจเพื่อสร้างความสง่างาม การรับรองคุณภาพเป็นทรัพย์สินที่มีค่าสำหรับโรงพยาบาลใดก็ตาม

ข้อกำหนดของ DNV GL - International Healthcare Accreditation ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อกำหนดในมาตรฐาน NIAHO® ที่ได้รับอนุมัติจาก US Government's Centers for Medicare and Medicaid (CMS) ข้อกำหนดระหว่างประเทศถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีประโยชน์ต่อการให้บริการระหว่างประเทศโดยมีความอ่อนไหวต่อกฎหมายในประเทศ, แนวปฏิบัติและข้อบังคับ และได้รับการรับรองระบบงาน (accredited) จาก ISQua วิธีการของเราควบรวมคุณภาพที่พิสูจน์แล้ว และหลักการบริหารความเสี่ยงที่มีข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมทางคลินิกและทางกายภาพที่จำเพาะเจาะจง

โครงการรับรองคุณภาพของเราถูกออกแบบให้สนับสนุนการพัฒนาและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับคุณภาพการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยในองค์กรด้านสุขภาพ โครงการนี้ยังระบุถึงความปลอดภัยทั่วไปสำหรับพนักงาน, ผู้ป่วย และผู้มาเยี่ยมรายอื่นๆ การสำรวจของเราจัดให้มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และเข้าใจสิ่งที่มีประสิทธิผลและสิ่งที่สามารถปรับปรุง และการรับรองคุณภาพจัดให้มีการรับประกันแก่ผู้ป่วย, เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าโรงพยาบาลของท่านกำลังทำงานเพื่อแนวปฏิบัติที่ดีเลิศระหว่างประเทศ

ประโยชน์

ข้อกำหนดในการรับรองคุณภาพของเราจัดให้มีองค์กรด้านสุขภาพที่มีกรอบที่ชัดเจนในการปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพของการดูแลโดยใช้ภาษาที่พนักงานด้านสุขภาพเข้าใจโดยธรรมชาติ โครงการรับรองคุณภาพของเราว่าจ้างทีมผู้ประเมินที่รวมประสบการณ์ระหว่างประเทศเข้ากับความรู้ในประเทศที่จัดให้มีการตรวจประเมินระบบของท่าน, กระบวนการและโรงพยาบาลโดยบุคคลที่สามที่สนับสนุนและตรงไปตรงมา

วิธีการของระบบการบริหารงานของเราทำการรับรองระบบโดยใช้เครื่องมือบ่งชี้เป้าหมายและนำการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติในทุกระดับขององค์กร และประสบการณ์แสดงว่าการรับรองคุณภาพส่งมอบ: 

 • ความปลอดภัยของผู้ป่วยและคุณภาพการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้น
 • ความมั่นใจและการรับประกันการบริหารงานเพิ่มขึ้น
 • การบ่งชี้พื้นที่ในการปรับปรุงอย่างกระตือรือร้น
 • ชื่อเสียงและความไว้วางใจเพิ่มขึ้น
 • ความพึงพอใจและแรงบันดาลใจของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น

วิธีการของเรา

ข้อกำหนดของเราครอบคลุมลักษณะสำคัญของการกำกับดูแลองค์กรและการดูแลทางคลินิกซึ่งรวมถึง: 

 • ระบบการบริหารงานคุณภาพและการกำกับดูแลองค์กร
 • การบริหารความเสี่ยงเชิงรุก
 • บริการที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น เช่น การระงับความรู้สึก (anesthesia), สูติศาสตร์ (obstetrics) และห้องฉุกเฉิน (ER)
 • การบริหารยา (Medication management)
 • สิทธิผู้ป่วย
 • สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ

มาตรฐานในการรับรองระบบของเราพัฒนาขึ้นเพื่อองค์กรที่ดูแลสุขภาพดังนี้:

 • โรงพยาบาล
 • ผู้ให้บริการปฐมภูมิ
 • คลินิกผู้ป่วยนอกโรคเฉพาะทาง (Specialist Outpatient Clinics)

ผู้ประเมินทุกคนของเรามีภูมิหลังในการดูแลสุขภาพและมีความเชี่ยวชาญในหนึ่งในสามสาขาดังนี้: ระบบการบริหารงาน, การดูแลทางคลินิกหรือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  ผู้ประเมินของเราจะใช้หลายวิธีในการตรวจประเมิน ซึ่งรวมถึงการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่, การทบทวนเวชระเบียน, การทบทวนเอกสารขององค์กร, การเยี่ยมชมอาคารและพื้นที่โดยรอบ และการสัมภาษณ์ผู้ป่วยและข้อมูลป้อนกลับ (feedback)​

Contact us:

Already know what you are looking for?

Request for quote