DNVGL.com

ISO 27001 สำหรับการดูแลสุขภาพ

ISO 27001 for healthcare

Contact us:

Already know what you are looking for?

Request for quote

มีไม่กี่องค์กรจัดการข้อมูลที่อ่อนไหวและข้อมูลส่วนบุคคลมากกว่าผู้ให้บริการดูแลสุขภาพ การสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลปลอดภัย, มั่นใจได้ และเข้าถึงได้เป็นสิ่งจำเป็น​

ทำไมต้องเป็น ISO/IEC 27001 สำหรับการดูแลสุขภาพ

องค์กรจัดเก็บข้อมูลแบบดิจิทัล, เอกสาร และในฐานะความรู้ของพนักงาน  ข้อมูลที่มั่นใจได้เป็นปัจจัยสำคัญเมื่อเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยในสถาบันที่ดูแลสุขภาพ  บันทึกและข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย เช่น รายงานจากห้องปฏิบัติการเป็นเรื่องอ่อนไหว และผู้ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและใช้งานได้   นอกจากนี้ การเข้าถึงสารสนเทศที่ถูกอัพเดทในเวลาที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อรักษาความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจถึงการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้องบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง  ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ความล้มเหลวในการจัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยหรือการรักษาทางการแพทย์ที่จำเป็นอาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิต  ระบบ IT เป็นสิ่งจำเป็นในการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยตลอดจนทำการวิจัยทางการแพทย์  ระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ท่านมั่นใจถึงความปลอดภัยของทั้งข้อมูลและความปลอดภัยของผู้ป่วย 

ISO/IEC 27001 คือมาตรฐานระบบการบริหารงานที่ได้รับการยอมรับระหว่างประเทศสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ  การนำระบบการบริหารงานความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศที่สอดคล้องกับ ISO/IEC 27001 ไปปฏิบัติสร้างความมั่นใจว่าองค์กรของท่านบ่งชี้และบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลที่อ่อนไหวและจำเป็น  ระบบการบริหารงานที่ได้รับการรับรองเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายในประเทศที่ใช้บังคับและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระหว่างประเทศ  การรับรองระบบสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วย, เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ว่าท่านกำลังจัดการลักษณะต่างๆ เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 

การรับรองระบบ ISO/IEC 27001 ส่งเสริมองค์กรท่านอย่างไร&

ระบบการบริหารความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศที่ได้รับการรับรองแสดงให้เห็นความมุ่งมั่นในการป้องกันสารสนเทศ และจัดให้มีความมั่นใจว่าทรัพย์สินได้รับการป้องกันอย่างเหมาะสม – ไม่ว่าอยู่ในรูปแบบเอกสาร, อิเล็กทรอนิกส์ หรือในฐานะความรู้พนักงาน  ระบบดังกล่าวใช้วิธีการเชิงระบบเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สามารถช่วยท่าน:

 • ควบคุม, บริหารและจัดการสารสนเทศที่องค์กรครอบครองอย่างเหมาะสม
 • ใช้วิธีการเชิงรุกในการบริหารข้อมูลและรักษาสารสนเทศที่สำคัญ
 • บ่งชี้และบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารสนเทศ
 • ปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
 • สร้างความมั่นใจถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติการในกรณีที่มีอุบัติการณ์ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ
 • จัดให้มีการรับประกันแก่ผู้ป่วย, เจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ว่าสารสนเทศที่อ่อนไหวนั้นปลอดภัย​​

;​ฉันจะเริ่มต้นอย่างไร

 • สร้างความคุ้นเคยกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 สามารถเข้ารับการฝึกอบรม และสามารถเข้าถึงมาตรฐานฉบับนี้ที่ iso.org
 • บ่งชี้ข้อกำหนดตามกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมดที่ท่านต้องปฏิบัติตาม
 • ได้รับภาพรวมของทรัพย์สินที่เป็นสารสนเทศในองค์กรของท่าน
 • ทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อบ่งชี้และเข้าใจความเสี่ยงต่อข้อมูลขององค์กร  การตรวจประเมินเบื้องต้นโดยบุคคลที่สามอาจพิสูจน์ว่ามีคุณค่าในระยะแรกของการนำไปปฏิบัติ
 • จัดลำดับความสำคัญความเสี่ยงและเลือกปฏิบัติการที่จะถูกนำไปปฏิบัติเพื่อบรรเทาความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจถึงระดับความเสี่ยงที่รับได้
 • สร้างความมั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่น  การนำระบบการบริหารงานไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลกำหนดให้ผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นทั่วทั้งองค์กร
 • ว่าจ้างหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน เช่น DNV GL - Business Assurance เพื่อเริ่มต้นกระบวนการรับรองระบบ

การรับรองระบบและการปรับปรุงระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่องคือการเดินทาง  ในฐานะหน่วยรับรองที่เป็นบุคคลที่สาม DNV GL - Business Assurance จะทำการตรวจประเมินในแต่ละปีและต่ออายุใบรับรอง (re-certification) ทุกสามปี  นอกจากนี้ ท่านจะต้องทำการตรวจประเมินภายในและทบทวนโดยฝ่ายบริหารเพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานที่สอดคล้องกับภูมิภาพความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลง

Contact us:

Already know what you are looking for?

Request for quote