DNVGL.com

ISO 14001 สำหรับการดูแลสุขภาพ

​จัดให้มีกรอบสำหรับผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่มองหาการบ่งชี้และควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม​​​

Contact us:

Gek Eng Tan
Regional Healthcare Manager

Already know what you are looking for?

Request for quote
SHARE:
PRINT:
ISO 14001 for healthcare

ทำไมต้องเป็น ISO 14001 สำหรับการดูแลสุขภาพ

ในขณะที่การมุ่งเน้นหลักในการดูแลสุขภาพก็คือเพื่อส่งมอบการดูแลที่มีคุณภาพสูง มีการชื่นชมมากขึ้นว่าองค์กรดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายทาง  ปัจจัยต่างๆ เช่น การกำหนดการบริหารงาน,พลังงานและการใช้น้ำ, การใช้ยาปฏิชีวนะ, การทำงานในห้องปฏิบัติการ, งานก่อสร้างและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีอันตรายอาจก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเสียและขยะ 

ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพช่วยท่านควบคุมร่องรอยด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมด  ISO 14001 จัดให้มีวิธีการเชิงระบบในการวางแผน, นำไปปฏิบัติและบริหารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของท่าน การนำระบบไปปฏิบัติทำให้องค์กรควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศ

การรับรองระบบ ISO 14001 ส่งเสริมองค์กรท่านอย่างไร

มีแนวโน้มว่า ISO 14001 มีประโยชน์หลายประการ แต่ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดและเป็นรูปธรรมคือประโยชน์ที่มาตรฐานฉบับนี้ทำให้องค์กรของท่าน: 

 • บ่งชี้, เข้าใจ และเฝ้าระวังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรมของท่านและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
 • ตระหนักถึงผลกระทบโดยตรงด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร และผลกระทบทางอ้อมผ่านซัพพลายเออร์
 • นำการควบคุมที่จำเป็นไปปฏิบัติเพื่อบริหารทุกปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • จัดตั้งนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่ใช้บังคับ และปฏิบัติตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • ปรับปรุงระบบการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง
 • ปรับปรุงการบริหารทรัพยากรของท่าน รวมถึงการใช้พลังงาน ซึ่งอาจลดต้นทุนการดำเนินงานของท่าน
 • อำนวยความสะดวกในการลดมลพิษ, การผลิตขยะ, การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และการปล่อยของเสียสู่สิ่งแวดล้อมโดยไม่ตั้งใจ
 • เพิ่มผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตลอดเวลา

หนึ่งในลักษณะที่สำคัญที่สุดของมาตรฐานฉบับนี้คือ ความมุ่งมั่นโดยธรรมชาติต่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  เมื่อท่านได้รับการรับรองระบบ ISO 14001 ท่านจะไม่เพียงแต่ยืนยันว่าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของท่านเป็นไปตามช้อกำหนดพื้นฐานของมาตรฐานฉบับนี้ และกฎหมายที่ใช้บังคับทั้งหมด  นอกจากนี้ ท่านยังมุ่งมั่นต่อการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่ากิจกรรมต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

ฉันจะเริ่มต้นอย่างไร

ก่อนเริ่มต้นกระบวนการรับรองระบบ ท่านและองค์กรของท่านต้องมีมีความมุ่งมั่น และตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับการนำไปปฏิบัติและตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญในการเริ่มต้น:

 • สร้างความคุ้นเคยกับมาตรฐาน ISO 14001 ท่านสามารถเข้าร่วมการฝึกอบรม และ ศึกษามาตรฐานฉบับนี้ที่ iso.org.
 • บ่งชี้ข้อกำหนดทางกฎหมายทั้งหมดที่ใช้บังคับที่ท่านต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • ประเมินองค์กรเพื่อบ่งชี้และเข้าใจทุกกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และหาแนวโน้มช่องว่างที่ท่านต้องเติมเต็ม  การตรวจประเมินเบื้องต้นโดยบุคคลที่สามอาจมีคุณค่าในระยะแรกของการนำไปปฏิบัติ
 • จัดตั้งวัตถุประสงค์, เป้าหมายและโครงการการปรับปรุง และริเริ่มปฏิบัติการเพื่อเติมเต็มช่องว่าง
 • สร้างความมั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่น  ระบบการจัดการที่ดีต้องสร้างความมั่นใจว่าผู้บริหารระดับสูงมีความมุ่งมั่นทั่วทั้งองค์กร
 • ว่าจ้างหน่วยรับรองที่ได้รับการรับรองระบบงาน (accredited) เช่น DNV GL - Business Assurance เพื่อเริ่มกระบวนการรับรองระบบ

การรับรองระบบและการปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องคือการเดินทาง บริษัททำการตรวจประเมินทุกปี และต่ออายุใบรับรองทุกสามปี