DNVGL.com

งานวิจัยและนวัตกรรมในการดูแลสุขภาพ

การส่งขีดความสามารถของ DNV GL จากอุตสาหกรรมที่มีจุดวิกฤติด้านความปลอดภัยเพื่อทำงานต่อเนื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยที่ปรับปรุงขึ้นทั่วโลก​​​

Healthcare services by DNV GL

จาก 48 ล้านอุบัติการณ์ในแต่ละปี อันตรายต่อผู้ป่วยคือภาระด้านสุขภาพทั่วโลกเทียบได้กับมาลาเรียและวัณโรค

ขณะเดียวกัน ประชากรผู้สูงอายุ, โรคไม่ติดต่อซึ่งระบาดไปทั่วโลก, ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น, ช่องว่างในการเข้าถึงระหว่างคนรวยกับคนจนเห็นได้ชัดและเป็นอันตรายย่างมากต่อการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของโครงการดูแลสุขภาพก็คือ เพื่อสร้างความรู้เพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยและยั่งยืน​​​

วัฒนธรรมด้านความปลอดภัย

วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเป็นวิธีการที่คนในองค์กรที่ดูแลสุขภาพดำเนินชีวิตและหายใจอย่างปลอดภัย

หากต้องปรับปรุงคุณภาพของการดูแลสุขภาพ การประเมินวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการกำหนดเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงและกระตุ้นการเรียนรู้ในองค์กร  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบ, สนับสนุนและมีส่วนช่วยขยายและเผยแพร่การใช้วิธีการแบบผสมผสาน (รวมวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ) เพื่อปรับปรุงความถูกต้องของวิธีประเมินวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการดูแลสุขภาพ

สุขภาวะ

วัตถุประสงค์ของโครงการสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ทำงานในการดูแลสุขภาพ (Healthcare Worker Well-Being Project)  ก็คือเพื่อพัฒนาวิธีการที่สามารถควบรวมสุขภาวะของผู้ทำงานในการดูแลสุขภาพเข้ากับการบริหารความปลอดภัยและการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของผู้ป่วย​


กรณีเกี่ยวกับความปลอดภัย

ความล้มเหลวหลายเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ป่วยน่าจะมาจากวิธีบริหารความปลอดภัยในองค์กรและข้ามองค์กรที่ดูแลสุขภาพ 

หลายบทความในวารสารให้เหตุผลว่าการเรียนรู้จากอุตสาหกรรมที่มีจุดวิกฤติด้านความปลอดภัย (เช่น นิวเคลียร์, การขนส่งทางอากาศ หรือน้ำมันและก๊าซที่อยู่นอกฝั่ง) สามารถจัดให้มีโมเดลที่ดีกว่าสำหรับการดูแลสุขภาพในการบริหารความเสี่ยง  วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อประยุกต์ใช้วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและวิธีการกรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในบริบทของการดูแลสุขภาพ และเพื่อทดสอบความเป็นไปได้และประโยชน์โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนา “แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ในการดูสุขภาพ​


การดูแลสุขภาพแบบร่วมกันสร้าง

แม้ว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยและความเคลื่อนไหวในการปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence-based practice) มีส่วนสำคัญต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสุขภาพและการดูแลสุขภาพ แต่ก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพเพื่อให้สามารถส่งมอบการดูแลที่มีคุณภาพสูงอย่างสม่ำเสมอที่ทำให้สุขภาวะของแต่ละบุคคลและประชากรดีขึ้น

หนึ่งในเหตุผลสำคัญสำหรับเรื่องนี้ก็คือ ความพยายามดังกล่าวในการเปลี่ยนแปลงต้องอาศัยวิธีที่กำหนดผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคโดยที่ไม่ได้ใส่ใจบริบทอย่างเพียงพอ และว่าจ้างผู้ให้บริการในประเทศ, แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และผู้ใช้บริการให้เป็นผู้สร้างร่วม ( co-creators) ของระบบสุขภาพ  การดูแลสุขภาพที่ให้คนเป็นจุดศูนย์กลางจะปรับปรุงผลสุขภาพของผู้ป่วยให้ดีขึ้นและลดความผิดพลาดทางการแพทย์ (medication errors), จำนวนการเข้าโรงพยาบาลและการกลับเข้ารักษาซ้ำในโรงพยาบาล (readmissions) จะลดระยะเวลาการพักในโรงพยาบาลและต้นทุนในการดูแล  วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือ เพื่อจัดตั้งและสนับสนุนความร่วมมือทั่วโลกในการสร้างร่วมกันเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ปลอดภัยมากขึ้น, ฉลาดขึ้น, ยั่งยืน และให้คนเป็นจุดศูนย์กลาง

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการที่มีรายชื่อข้างต้น โปรดเยี่ยมชมลิงค์ด้านล่าง:

สามารถดูการตีพิมพ์งานวิจัยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเชิงกลยุทธ์ครั้งล่าสุดที่: ห้องสมุดสิ่งตีพิมพ์ (Publications Library)

ฟังจากผู้เชี่ยวชาญของเราโดยตรงเกี่ยวกับนวัตกรรมของพวกเขา: โปรดเยี่ยมชมบล็อกของเรา (Visit our Blog​)